لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در هر نماز دست به زانو چرا زند ؟


در هر نماز دست به زانو چرا زند ؟

زاهد اگر ز کرده پشیمان نگشته است

 

غنی کشمیری
12 جولای 2015