لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در غربت مرگ بیم تنهایی نیست


در غربت مرگ بیم تنهایی نیست

یاران عزیز آن طرف بیشترند

 

مسیح کاشانی
31 دسامبر 2016