لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در صد هزار شیشه و ساغر نیافتم


در صد هزار شیشه و ساغر نیافتم

کیفیتی که در نگه می فروش بود

 

میرزا حسینی
16 اکتبر 2017