لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خوش آن ساعت که پیشش حال من گویند غمخواران


خوش آن ساعت که پیشش حال من گویند غم‌خواران

نیارم طاقت و خود نیز حرفی در میان گویم

 

شرف جهان قزوینی
4 آگوست 2018