لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز


خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت

 

حافظ
27 فوریه 2018