لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش


خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بنماند چیزش الا هوس قمار دیگر

 

مولوی
12 جولای 2015