لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

حضور خاطر اگر در نماز معتبر است


حضور خاطر اگر در نماز معتبر است

امید ما به نماز نکرده بیشتر است

 

صائب تبریزی
16 ژوئن 2018