لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

حسن ادب از شیشه بیاموز که هر دم


حسن ادب از شیشه بیاموز که هر دم

خم گشتن او پیش قدح بهر سلام است

 

فانی کشمیری
12 آگوست 2015