لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

حدیث عشق شنیدن کم از شهادت نیست


حدیث عشق شنیدن کم از شهادت نیست

سخن بگو و بفرما کفن کنند مرا

 

محمد سهرابی
22 نوامبر 2018