لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جهان گل کرده یکتایی اوست


جهان گل‌کرده‌ی یکتایی اوست

ندارد شخص تنها جز خیالات

 

بیدل دهلوی
5 دسامبر 2018