لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم


جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم

این است متاع جگر خسته دکان‌ها

 

بیدل دهلوی
15 نوامبر 2016