لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار


جز حسرت و ندامت و افسوس بیشمار

از زندگی اگر ثمری یافتی بگو

 

صائب تبریزی
11 نوامبر 2018