لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

جا کرده چنان در دل تنگم هوس او


جا کرده چنان در دل تنگم هوس او

کاید به مشام از نفس من، نفس او

 

اسیری رازی
26 جولای 2018