لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تکیه کردم بر محبت همچو نیلوفر بر آب


تکیه کردم بر محبت همچو نیلوفر بر آب

اعتبار از پایه‌ی بی اعتباری داشتم

 

سیمین بهبهانی
24 دسامبر 2016