لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی


تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی

زمانه‌ای است که هر کس به خود گرفتار است

 

اصفی کرمانی
6 سپتامبر 2016