لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تو نداری سر سودای عزیزان ور نه


تو نداری سر سودای عزیزان ور نه

یوسفی نیست که سرگشته‌ی بازار تو نیست

 

عزت شیرازی
1 اکتبر 2015