لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تهمت رحمی به خود مگذار و خون ما بریز


تهمت رحمی به خود مگذار و خون ما بریز

می‌توان با خون من شستن گناه خویش را

 

واعظ قزوینی
13 می 2017