لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تمام تا نکنی کار من نگردی باز


تمام تا نکنی کار من نگردی باز

بر این امید نباشی که زخم‌ها کاری است

 

مسیح کاشانی
2 ژوئن 2016