لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تسلیم همان آینه ی حسن کمال است


تسلیم، همان آینه‌ی حسن کمال است

چون ماه نو ایجاد کن از تیغ، سپر را

 

بیدل دهلوی
30 می 2016