لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ترسم مجال گریه نیابم به روز حشر


ترسم مجال گریه نیابم به روز حشر

امروز هم به نیت فردا گریستم

 

محمد سهرابی
19 ژانویه 2017