لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ترسم شراب خانه جنت به وی دهند


ترسم شرابخانه‌ی جنت به وی دهند

معنی ز بس به ابروی مستان نماز کرد

 

محمد سهرابی
25 مارس 2017