لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا نداند کس که داری لطف پنهانی به من


تا نداند کس که داری لطف پنهانی به من

در میان خلق با من بر سر آزار باش

 

شرف جهان قزوینی
8 آگوست 2018