لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا قفس هست مرا لذت آزادی نیست


تا قفس هست مرا لذت آزادی نیست

هر کجا در همه آفاق اسیریست منم

 

حسین جنتی
17 اکتبر 2017