لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا دلم شد رام او یک لحظه آرامش ندید


تا دلم شد رام او یک لحظه آرامش ندید

طفل، فارغ کی گذارد مرغ دست آموز را

 

نظام دستغیب
11 ژوئن 2016