لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا بود گفتگو سخنم نا تمام بود


تا بود گفتگو سخنم نا تمام بود

نازم به خامشی که سخن را تمام کرد

 

غنی کشمیری
27 مارس 2016