لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

تا آخر شب چگونه سر خواهد شد ؟


تا آخر شب چگونه سر خواهد شد ؟

صبحی که بدون بوسه آغاز شود

 

مرتضی لطفی
7 آگوست 2017