لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بی کسانیم گذاری به سر ما که کند


بی‌کسانیم، گذاری به سر ما که کند ؟

مگر از گریه گهی بگذرد آب از سر ما

 

کلیم کاشانی




۵ آذر ۱۳۹۵