لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بیش از این نتوان حریف داغ حرمان زیستن


بیش از این نتوان حریف داغ حرمان زیستن

یا مرا با خود ببر آنجا که هستی یا بیا

 

بیدل دهلوی
22 ژانویه 2016