لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به یک کرشمه ز جا می رویم حاجت نیست


به یک کرشمه ز جا می‌رویم، حاجت نیست

که زهر چشم نمایی و چین پیشانی

 

تقی پیرزاد مشهدی
2 ژوئن 2016