لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به یک منزل که دور افتادم از تو صد بلا دیدم


به یک منزل که دور افتادم از تو صد بلا دیدم

چه باشد حال آنهایی که دورند از تو منزل‌ها ؟

 

حیدر تبریزی
22 دسامبر 2015