لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار


به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

 

حافظ
29 مارس 2018