لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به چه عضو تو زنم بوسه ؟ نداند چه کند


به چه عضو تو زنم بوسه ؟ نداند چه کند

بر سر سفره‌ی سلطان چون نشیند درویش

 

مجمر اصفهانی
1 اکتبر 2015