لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به مژگان گشودن نهان گشت بیدل


به مژگان گشودن نهان گشت بیدل

جمالی که پیش از نگه دیده بودم

 

بیدل دهلوی
21 ژانویه 2018