لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به مقتضای زمان اقتصار کن سعدی


به مقتضای زمان اقتصار کن سعدی

که آن چه غایت جهد تو بود کوشیدی

 

سعدی
11 جولای 2015