لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به روی نیزه یا بر دار یا بر دامن معشوق


به روی نیزه یا بر دار یا بر دامن معشوق

سر شوریده‌ی عشاق سرگردان نخواهد ماند

 

مرتضی لطفی
29 اکتبر 2017