لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به روی سیل گشادیم راه خانه خویش


به روی سیل گشادیم راه خانه‌ی خویش

به دست برق سپردیم آشیانه‌ی خویش

 

مرا چه حد که زنم بوسه آستین تو را ؟

همین قدر تو مرانم ز آستانه‌ی خویش

 

به جز تو کز نگهی سوختی دل ما را

به دست خویش که آتش زند به خانه‌ی خویش ؟

 

مخوان حدیث رهایی که الفتی است مرا

به ناله‌ی سحر و گریه‌ی شبانه‌ی خویش

 

ز رشک تا که هلاکم کند، به دامن غیر

چو گل نهد سر و مستی کند بهانه‌ی خویش

 

فریب خال لبش خوردم و ندانستم

که دام کرده نهان در قفای دانه‌ی خویش

 

رهی به ناله دهی چند دردسر ما را ؟

بمیر از غم و کوتاه کن فسانه‌ی خویش

 

رهی معیری
8 مارس 2017
مرتبط با: ، ، ،