لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به دل گفتم كدامین شیوه دشوار است در عالم


به دل گفتم كدامین شیوه دشوار است در عالم؟

نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی‌ها

 

بیدل دهلوی
22 نوامبر 2018