لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به خود میلرزم از جرم و امید رحمتش دارم


به خود می‌لرزم از جرم و امید رحمتش دارم

به دست رعشه‌دار آورده‌ام جام لبالب را

 

عالی شیرازی
30 سپتامبر 2018