لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به خشکسال وفا رستی ای گیاه محبت


به خشک‌سال وفا رستی ای گیاه محبت

بریز برگ که ابر امید آب ندارد

 

وحشی بافقی
21 آگوست 2017