لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به حیرت آینه ام بی نیاز هستی بود


به حیرت، آینه‌ام بی‌نیازِ هستی بود

تو جلوه کردی و نگذاشتی به حال خودم

 

بیدل دهلوی
7 ژوئن 2018