لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به جز باد سحرگاهی که شد دمساز خاکستر ؟


به جز باد سحرگاهی كه شد دمساز خاكستر؟

كه هر دم می‌گشايد پرده‌ای از راز خاكستر

 

به پای شعله رقصيدند و خوش دامن‌كشان رفتند

كسی زان جمع دست‌افشان نشد دمساز خاكستر

 

تو پنداری هزاران نی در آتش كرده‌اند اینجا

چه خوش پر سوز می‌نالد، زهی آواز خاكستر!

 

سمندرها در آتش ديدی و چون باد بگذشتی

كنون در رستخیز عشق بین پرواز خاكستر!

 

هنوز اين كنده را رويای رنگین بهاران است

خیال گل نرفت از طبع آتشباز خاكستر

 

من و پروانه را ديگر به شرح و قصه حاجت نيست

حديث هستی ما بشنو از ايجاز خاكستر!

 

هنوزم خواب نوشین جوانی سرگران دارد

خیال شعله می‌رقصد هنوز از ساز خاکستر

 

چه بس افسانه‌های آتشينم هست و خاموشم

كه بانگی بر نيايد از دهان باز خاكستر

 

هوشنگ ابتهاج
21 ژانویه 2017