لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به این قدر که به بالین من نهی قدمی


به این قدر که به بالین من نهی قدمی

نترس، هیچکس‌ات مهربان نخواهد گفت

 

قدری شیرازی
2 ژوئن 2016