لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به انگشت عصا هر دم اشارت می کند پیری


به انگشت عصا هر دم اشارت می‌کند پیری

که مرگ اینجاست یا اینجاست یا اینجاست یا اینجاست

 

بیدل دهلوی
4 مارس 2016