لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به آفتاب از آن رو شباهتی دارد


به آفتاب از آن رو شباهتی دارد

که دیده را به رخش طاقت تماشا نیست

 

صیدی تهرانی
27 آگوست 2015