لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بعد از این در دل من شوق رهایی هم نیست


بعد از این در دل من، شوق رهایی هم نیست

این هم از عاقبت از قفس آزاد شدن

 

فاضل نظری
23 مارس 2017