لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بستر آرام پروانه است خواب روز شمع


بستر آرام پروانه است خواب روز شمع

وای بر آن کس که بیدار است دائم یار او

 

صائب تبریزی
28 دسامبر 2018