لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بر گردنم نمانده ز خمخانه هیچ حق


بر گردنم نمانده ز خمخانه هیچ حق

یک استکان زدم، دو سه دریا گریستم

 

محمد سهرابی
3 آوریل 2017