لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بر دوش من خسته مکن دست حمایل


بر دوش من خسته مکن دست حمایل

عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

 

ملهمی تبریزی
۱۴ آذر ۱۳۹۷