لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

برخیز که خود را به چراغی برسانیم


برخیز که خود را به چراغی برسانیم

تا قوت بر هم زدن بال و پری هست

 

مشرقی مشهدی
14 آگوست 2015