لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بازی به امید صید انداخته بود


بازی به امید صید انداخته بود

نه صید گرفته شد نه بازش برگشت

 

پیامی کرمانی
21 ژوئن 2016